Fix Unmet Dependencies - Tech It Yourself

Hot

Monday, 4 November 2019

Fix Unmet Dependencies

Using:
   sudo apt-get install -f
   sudo dpkg –configure -a

If not possible, remove installed packages that need dependencies:
   sudo dpkg –configure -a #list installed failed packages
   sudo dpkg --force-all -P installed_failed_packages

No comments:

Post a Comment

Thường mất vài phút để quảng cáo xuất hiện trên trang nhưng thỉnh thoảng, việc này có thể mất đến 1 giờ. Hãy xem hướng dẫn triển khai mã của chúng tôi để biết thêm chi tiết. Ðã xong